Mozilla's VP of Advocacy Talks FCC Net Neutrality Vote